fbpx

Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató

BEVEZETÉS 

A Te döntesz Kft (székhely: 1165, Budapest, Újszász utca 45, adószám: 14513330-2-42, és Hozleiter Fanny Mosolyka és Sankó a továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az oldalunkon.

A Te döntesz Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdésed van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írd meg nekünk e-mail címünkre vagy bármely elérhetőségünk egyikére. A Te döntesz Kft elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, általános adatvédelemről szóló rendelete (a továbbiakban: GDPR) és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.); évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Szolgáltató, mint adatkezelő adatai: Te döntesz Kft A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Újszász utca 45 adószáma: 14513330-2-42. A szolgáltató elérhetősége, a vevőkkel, támogatókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: mosolyka kukac mosolyka pont hu Telefonszáma: +36 30 267 02 07 Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága A szolgáltató weboldalának megnevezése: Mosolyka.hu A szolgáltató weboldalának a címe: www.mosolyka.hu 

DEFINÍCIÓK 

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 2.8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi; 2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME 

A tevékenységeink adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az adatközlők által megadott adatokat a felhasználók által megkezdett/megrendelt folyamatok lezárultáig, és azt követően határozatlan ideig tárolja. A felhasználó, adatainak megadásával és elküldésével egyidőben tudomásul veszi, beleegyezik és hozzájárul, hogy a szolgáltató cég, értesítéseket és marketing célú megkereséseket is kezdeményezzen felé. A szolgáltató a marketing célú e-mail üzenetekben elhelyez egy leiratkozási lehetőséget, így a felhasználónak lehetősége nyílik az ilyen típusú levélértesítésekről a későbbiekben leiratkozni. Az adattulajdonos a leiratást egyénileg is kérelmezheti írásos formában a mosolyka kukac mosolyka pont hu email címen. A szolgáltató a hozzá beérkező adatokat egyes esetekben saját elbírálás alapján törli. Az adattulajdonos, adatainak részleges, vagy teljes töröltetését írásos kérelmezés alapján bármikor kezdeményezheti a mosolyka kukac mosolyka pont hu email címen. Amennyiben a töröltetés egy még lezáratlan szolgáltatási folyamat közben érkezik a szolgáltatóhoz, akkor a szolgáltató felelősségre nem vonható a korábban megrendelt igény esetleges bármely szintű sérülése, vagy nem teljesülése esetén. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

KIADVÁNYOK ÉRTÉKESÍTÉSE 

Az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, számla cím, posta cím, a felhasználó számítógépének IP címe, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termékek/szolgáltatások, a vásárlás értéke), a fizetési és szállítási mód, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás. Az adatkezelés időtartama: a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év. Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (5) bekezdésének b) pontja. Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, és a webáruházunkból rendelt termékek kiszállítása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, telefonszám, a felhasználó számítógépének IP címe és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, szállítási címek. Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

RENDEZVÉNYEK 

Az adatkezelés célja: a jelentkezők, résztvevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, számlázási és postai cím, a választott csomag, az érintett céljának, egyéb megjegyzésének szabad szavas leírása, a felhasználó számítógépének IP címe, a kiállított számlák adatai (fizetés módja, dátuma, összege, a vásárolt termék vagy igénybevett szolgáltatás megnevezése), a rendezvényeken résztvevőkről készített hang-, kép- és filmfelvételek és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás. Az adatok törlésének határideje: – a jelentkező jelentkezésével vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a rendezvényre jelentkezés napjától számítva 8 munkanap elteltével, illetve – a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. – a befizetésekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év. Nyilvánosságra hozatal: – a rendezvényeken készített felvételek megjelenhetnek a Szolgáltató honlapjain, közösségi oldalain, az általa kiadott könyvekben, CD-ken és DVD-ken. A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdésed, problémád van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphetsz az adatkezelővel. Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

K&H Bank Zrt, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9 Telefonszám: +36-1-335-3355, 24H Futár, 1106 Budapest, Fehér utca 10, Telefonszám: +36 20 224 2424, Skycentrum Betéti Társaság, www.marketingszoftverek.hu, MailMaster rendszer, SalesAutopilot 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4. Telefonszám: +36 1 490 01 72  KBOSS.hu Kft., www.szamlazz.hu 2000, Szentendre, Táltos u. 22/b Telefonszám: +36 30 35 44 789 Email cím: info kukac szamlazz pont hu Mailchimp, www.mailchimp.com, Mailchimp rendszer, email: https://mailchimp.com/contact/ OTP Mobil Szolgáltató Kft 1143 Budapest, Hungária krt 17-19 ugyfelszolgalat kukac simple pont hu Webshop Partner Kft 2133 Sződliget, Petőfi S. utca 9 logisztika kukac webshopiroda pont hu

A továbbított adatok köre Stripe, és PayPal. 

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT

Tudomásul veszem, hogy az adatkezelő által a www.mosolyka.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Szolgáltató Kft, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff/

Fenntartjuk a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: 06 1 391 1400 Fax: 06 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat kukac naih pont hu